>
Managers Spectrum
 President        

Junyong Zhao

 

       

 

Vice President

       

Yanzhong Wang 

Sales & Marketing

Shoujun Wang

 

Finance

Shengcai Jin

 

Technology 

Falin Tang

 

Operational

Jianfeng Chen

 

Administration

   

 

Managers

         

Hua Tong

 

Marketing Department

Ruitao Lian

 

Sales Department 

Candace Xue

 

International Trade Department

Pengfei Lin

 

Commercial Department

Miao Guo

 

Financial Department

Lianbao Mou

 

R&D Department

Jian Qi

 

Technical Department

 

Yu Li

 

Quality Control Department

 

Guoyong Zhang

 

Management Department

Ying Zhang

 

Procurement Department

Dawei Zhong

 

Logistics Department